Regulamin kursów i płatności

 • Kurs grupowy online
 • Kurs maturalny i ósmoklasisty online
 • Zajęcia indywidualne online
 • Zajęcia indywidualne w Toruniu
 • Zajęcia dorywcze

Kurs grupowy online

 1. Kurs grupowy online jest prowadzony z lektorem przez Skype bądź inny komunikator zgodnie z wysokimi normami profesjonalizmu i zasadami nowoczesnej metodyki nauczania.
 2. Usługa będzie realizowana poprzez zajęcia w grupie od trzech do pięciu osób plus Lektor.
 3. Za 1 lekcję uznajemy godzinę lekcyjną - 45 minut.
 4. Kurs obejmuje 80 lekcji, czyli 40 spotkań po 2 x 45 minut każde zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia trwają od 1 września do czasu zrealizowania wszystkich spotkań, jednak nie dłużej niż do końca lipca.
 5. Kurs maturalny i Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty obejmuje 60 lekcji, czyli 30 spotkań po 2 x 45 minut każde zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia trwają od 1 września do czasu zrealizowania wszystkich spotkań, jednak nie dłużej niż do końca kwietnia.
 1. Grupy są dobierane pod względem poziomu oraz wieku.
 2. Szkoła zapewnia, że Lektorzy i inne osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i prowadzenie kursu będą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz dostęp do Internetu o odpowiednio wysokiej przepustowości łącza.
 3. Lektor w porozumieniu z Uczestnikami kursu i w oparciu o ocenę stopnia znajomości języka, opracuje indywidualny program nauczania określający szczegółowo zakres tematyczny i merytoryczny kursu. Przedmiotowy program zostanie opracowany w pierwszym miesiącu nauki i w razie konieczności będzie aktualizowany w trakcie realizacji kursu. Potrzebę zmiany planu nauczania może zgłosić zarówno Uczestnik jak i Lektor.
 4. Lektorzy samodzielnie dobiorą materiały odpowiadające wymaganiom i zainteresowaniom Uczestników kursu z bazy materiałów Szkoły oraz w oparciu o własne autorskie rozwiązania. W razie potrzeby do kursu zostaną dobrane podręczniki. Koszt podręczników ponoszą Uczestnicy kursu.
 5. Zarówno Szkoła jak i Uczestnik kursu mogą zgłosić prośbę o zmianę Lektora ze wskazaniem przyczyny zmiany, wówczas Szkole przysługuje 14 dni na dokonanie odpowiedniej zmiany.
 6. Istnieje możliwość zmiany umówionego terminu zajęć jeżeli wszyscy Uczestnicy kursu wyrażą na to zgodę oraz w miarę dostępności Lektora.
 7. Nie ma możliwości odrobienia zajęć grupowych w przypadku nieobecności Uczestnika kursu. Zajęcia uznaje się za zrealizowane, nawet gdy żaden z uczestników nie stawi się na zajęciach.
 8. Nieobecność Uczestnika kursu, zarówno planowana jak i nieplanowana, nie stanowi podstawy do zawieszenia lub umorzenia płatności umówionych opłat za kurs oraz do nie przestrzegania ustalonych terminów poszczególnych rat.
 9. Lektor zobowiązany jest oczekiwać przez 20 minut na Uczestników. Jeżeli żaden z Uczestników kursu się nie połączy, po upłynięciu wskazanego czasu lekcję uważa się za odbytą.
 10. W przypadku, gdy Lektor nie będzie mógł wziąć udziału w zaplanowanych zajęciach, zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Uczestników kursu w terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed zaplanowaną datą zajęć oraz niezwłocznego uzgodnienia innego terminu odbycia odwołanych zajęć, odpowiadającego wszystkim Uczestnikom.
 11. W przypadku nieobecności Lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w uzgodnionym terminie. Reklamację o nieobecności Lektora należy zgłosić do Szkoły za pomocą korespondencji e-mail: biuro@linguavision.pl
 12. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora uniemożliwiających odbycie zaplanowanych zajęć, Uczestnicy kursu mają prawo odrobienia lekcji w innym, zaplanowanym z Lektorem terminie.
 1. Grupa ulega rozwiązaniu, a kurs rozliczeniu, jeśli pozostaną w niej dwie lub mniej osób. Uczestnicy kursu mogą kontynuować naukę na zasadach indywidualnych po ustaleniu ze Szkołą nowych warunków a następnie ich akceptacji przez Uczestników. Jeżeli uczestnik kursu nie wyrazi zgody na zajęcia indywidualne, niewykorzystana kwota za zajęcia zostanie zwrócona na numer konta, z którego został zrobiony przelew.
 2. W przypadku grupa nie zostanie utworzona uczestnikowi kursu w pierwszej kolejności zostanie zaproponowana współpraca na zasadach indywidualnych a wpłata za pierwszą ratę będzie przeksięgowana na poczet Kursu indywidualnego. W przypadku gdy Uczestnik kursu nie wyrazi zgody na Kurs indywidualny, wpłata zostanie zwrócona na numer konta, z którego został zrobiony przelew.
 3. Z zajęć można zrezygnować z miesięcznym wypowiedzeniem. Wtedy nastąpi rozliczenie przeprowadzonych zajęć oraz wpłat. W przypadku nadpłaty, nadpłacone zajęcia zostaną przeprowadzone w okresie wypowiedzenia. W przypadku niedopłaty Uczestnik kursu zostanie o poproszony o przelanie należnej kwoty.
 4. Zrezygnować z zajęć można jedynie drogą elektroniczną na podany adres e-mail Szkoły. Należy oczekiwać potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 1. Płatności można dokonywać jednorazowo za cały rok szkolny bądź w miesięcznych ratach. Za kurs maturalny i przygotowujący do Egzaminu ósmoklasisty 8 rat (wrzesień-kwiecień), w pozostałych kursach 10 rat (wrzesień- czerwiec).
 2. W przypadku płatności ratalnej pierwszą ratę należy uiścić przy zapisie na kurs, kolejne do 10. dnia danego miesiąca.
 3. Za kurs można zapłacić poprzez nasz sklep internetowy lub przelewem tradycyjnym.
 4. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika kursu oraz miesiąc i rok za który jest opłata.
 5. Płatności należy dokonywać na konto (ING Bank Śląski): 72 1050 1979 1000 0090 8081 5708.
 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury za przeprowadzony Kurs. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy podpisaniu umowy. Faktury będą wysyłane drogą mailową.

Kurs maturalny i ósmoklasisty online

 1. Kurs grupowy online jest prowadzony z lektorem przez Skype bądź inny komunikator zgodnie z wysokimi normami profesjonalizmu i zasadami nowoczesnej metodyki nauczania.
 2. Usługa będzie realizowana poprzez zajęcia w grupie od trzech do pięciu osób plus Lektor.
 3. Za 1 lekcję uznajemy godzinę lekcyjną - 45 minut.
 4. Kurs maturalny i Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty obejmuje 60 lekcji, czyli 30 spotkań po 2 x 45 minut każde zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia trwają od 1 września do czasu zrealizowania wszystkich spotkań, jednak nie dłużej niż do końca kwietnia.
 1. Grupy są dobierane pod względem poziomu oraz wieku.
 2. Szkoła zapewnia, że Lektorzy i inne osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i prowadzenie kursu będą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz dostęp do Internetu o odpowiednio wysokiej przepustowości łącza.
 3. Lektor w porozumieniu z Uczestnikami kursu i w oparciu o ocenę stopnia znajomości języka, opracuje indywidualny program nauczania określający szczegółowo zakres tematyczny i merytoryczny kursu. Przedmiotowy program zostanie opracowany w pierwszym miesiącu nauki i w razie konieczności będzie aktualizowany w trakcie realizacji kursu. Potrzebę zmiany planu nauczania może zgłosić zarówno Uczestnik jak i Lektor.
 4. Lektorzy samodzielnie dobiorą materiały odpowiadające wymaganiom i zainteresowaniom Uczestników kursu z bazy materiałów Szkoły oraz w oparciu o własne autorskie rozwiązania. W razie potrzeby do kursu zostaną dobrane podręczniki. Koszt podręczników ponoszą Uczestnicy kursu.
 5. Zarówno Szkoła jak i Uczestnik kursu mogą zgłosić prośbę o zmianę Lektora ze wskazaniem przyczyny zmiany, wówczas Szkole przysługuje 14 dni na dokonanie odpowiedniej zmiany.
 6. Istnieje możliwość zmiany umówionego terminu zajęć jeżeli wszyscy Uczestnicy kursu wyrażą na to zgodę oraz w miarę dostępności Lektora.
 7. Nie ma możliwości odrobienia zajęć grupowych w przypadku nieobecności Uczestnika kursu. Zajęcia uznaje się za zrealizowane, nawet gdy żaden z uczestników nie stawi się na zajęciach.
 8. Nieobecność Uczestnika kursu, zarówno planowana jak i nieplanowana, nie stanowi podstawy do zawieszenia lub umorzenia płatności umówionych opłat za kurs oraz do nie przestrzegania ustalonych terminów poszczególnych rat.
 9. Lektor zobowiązany jest oczekiwać przez 20 minut na Uczestników. Jeżeli żaden z Uczestników kursu się nie połączy, po upłynięciu wskazanego czasu lekcję uważa się za odbytą.
 10. W przypadku, gdy Lektor nie będzie mógł wziąć udziału w zaplanowanych zajęciach, zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Uczestników kursu w terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed zaplanowaną datą zajęć oraz niezwłocznego uzgodnienia innego terminu odbycia odwołanych zajęć, odpowiadającego wszystkim Uczestnikom.
 11. W przypadku nieobecności Lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w uzgodnionym terminie. Reklamację o nieobecności Lektora należy zgłosić do Szkoły za pomocą korespondencji e-mail: biuro@linguavision.pl
 12. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora uniemożliwiających odbycie zaplanowanych zajęć, Uczestnicy kursu mają prawo odrobienia lekcji w innym, zaplanowanym z Lektorem terminie.
 1. Grupa ulega rozwiązaniu, a kurs rozliczeniu, jeśli pozostaną w niej dwie lub mniej osób. Uczestnicy kursu mogą kontynuować naukę na zasadach indywidualnych po ustaleniu ze Szkołą nowych warunków a następnie ich akceptacji przez Uczestników. Jeżeli uczestnik kursu nie wyrazi zgody na zajęcia indywidualne, niewykorzystana kwota za zajęcia zostanie zwrócona na numer konta, z którego został zrobiony przelew.
 2. W przypadku grupa nie zostanie utworzona uczestnikowi kursu w pierwszej kolejności zostanie zaproponowana współpraca na zasadach indywidualnych a wpłata za pierwszą ratę będzie przeksięgowana na poczet Kursu indywidualnego. W przypadku gdy Uczestnik kursu nie wyrazi zgody na Kurs indywidualny, wpłata zostanie zwrócona na numer konta, z którego został zrobiony przelew.
 3. Z zajęć można zrezygnować z miesięcznym wypowiedzeniem. Wtedy nastąpi rozliczenie przeprowadzonych zajęć oraz wpłat. W przypadku nadpłaty, nadpłacone zajęcia zostaną przeprowadzone w okresie wypowiedzenia. W przypadku niedopłaty Uczestnik kursu zostanie o poproszony o przelanie należnej kwoty.
 4. Zrezygnować z zajęć można jedynie drogą elektroniczną na podany adres e-mail Szkoły. Należy oczekiwać potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 1. Płatności można dokonywać jednorazowo za cały rok szkolny bądź w miesięcznych ratach. Za kurs maturalny i przygotowujący do Egzaminu ósmoklasisty 8 rat (wrzesień-kwiecień), w pozostałych kursach 10 rat (wrzesień- czerwiec).
 2. W przypadku płatności ratalnej pierwszą ratę należy uiścić przy zapisie na kurs, kolejne do 10. dnia danego miesiąca.
 3. Za kurs można zapłacić poprzez nasz sklep internetowy lub przelewem tradycyjnym.
 4. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika kursu oraz miesiąc i rok za który jest opłata.
 5. Płatności należy dokonywać na konto (ING Bank Śląski): 72 1050 1979 1000 0090 8081 5708
 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury za przeprowadzony Kurs. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy podpisaniu umowy. Faktury będą wysyłane drogą mailową.

Zajęcia indywidualne online

 1. Kursu jest przeprowadzany przez Skype bądź inny komunikator zgodnie z wysokimi normami profesjonalizmu i zasadami nowoczesnej metodyki nauczania.
 2. Usługa będzie realizowana poprzez zajęcia indywidualne lub w parze plus Lektor.
 3. Kurs obejmuje 40 spotkań po 60 minut każde w trybie normalnym oraz 80 spotkań po 60 minut każde w trybie intensywnym, zgodnie z harmonogramem zajęć.
 4. Za 1 lekcję uznajemy godzinę zegarową - 60 minut.
 5. Zajęcia trwają od 1 września do czasu zrealizowania wszystkich spotkań, jednak nie dłużej niż do końca lipca.
 1. Szkoła zapewnia, że Lektorzy i inne osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i prowadzenie kursu będą posiadać odpowiednie kwalifikacje.
 2. Pierwsze zajęcia są płatne z góry i mają charakter próbny. Po tych zajęciach Uczestnik kursu jest proszony o poinformowanie Szkoły o chęci podjęcia kursu w ciągu 48h. Brak informacji ze strony Uczestnika kursu jest traktowany jak rezygnacja z podjęcia dalszej współpracy.
 3. Lektor w porozumieniu z Uczestnikiem kursu i w oparciu o ocenę stopnia znajomości języka, opracuje indywidualny program nauczania określający szczegółowo zakres tematyczny i merytoryczny kursu. Przedmiotowy program zostanie opracowany w pierwszym miesiącu nauki i w razie konieczności będzie aktualizowany w trakcie realizacji kursu. Potrzebę zmiany planu nauczania może zgłosić zarówno Uczestnik jak i Lektor.
 4. Lektorzy samodzielnie dobiorą materiały odpowiadające wymaganiom i zainteresowaniom Uczestnika kursu z bazy materiałów Szkoły oraz w oparciu o własne autorskie rozwiązania. W razie potrzeby do kursu zostaną dobrane podręczniki. Koszt podręcznika ponosi Uczestnik kursu.
 5. Zarówno Szkoła jak i Uczestnik kursu mogą zgłosić prośbę o zmianę Lektora ze wskazaniem przyczyny zmiany, wówczas Szkole przysługuje 14 dni na dokonanie odpowiedniej zmiany.
 6. Istnieje możliwość zmiany stałego terminu zajęć jeżeli Uczestnik kursu wyraża na to zgodę oraz w miarę dostępności Lektora.
 7. Zajęcia można przenieść na inny termin co najmniej 24h przed umówionym spotkaniem. Przeniesioną lekcję należy odrobić w ciągu 30 dni od pierwszej planowanej daty zajęć, w uzgodnieniu z Lektorem.
 8. Nieobecność Uczestnika kursu, zarówno planowana jak i nieplanowana, nie stanowi podstawy do zawieszenia lub umorzenia płatności umówionych opłat za kurs oraz do nie przestrzegania ustalonych terminów poszczególnych rat.
 9. Lektor zobowiązany jest oczekiwać przez 20 minut na Uczestnika kursu. Jeżeli Uczestnik kursu się nie pojawi oraz nie skontaktuje się z Lektorem, po upłynięciu wskazanego czasu lekcję uważa się za odbytą a Lektor nie ma obowiązku dalszego czekania na kursanta.
 10. W przypadku, gdy Lektor nie będzie mógł wziąć udziału w zaplanowanych zajęciach, zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Uczestnika kursu w terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed zaplanowaną datą zajęć oraz niezwłocznego uzgodnienia innego terminu odbycia odwołanych zajęć.
 11. W przypadku nieobecności Lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w uzgodnionym terminie. Reklamację o nieobecności Lektora należy zgłosić do Szkoły za pomocą korespondencji e-mail: biuro@linguavision.pl
 12. W sytuacji wystąpienia tzw. „siły wyższej”, na przykład stanu epidemicznego czy wyjątkowego, zajęcia przez ten czas będą przeprowadzane w trybie online. Taka zmiana nie wymaga zmiany umowy.
 1. Z zajęć można zrezygnować z miesięcznym wypowiedzeniem. Wtedy nastąpi rozliczenie przeprowadzonych zajęć oraz wpłat. W przypadku nadpłaty, nadpłacone zajęcia zostaną przeprowadzone w okresie wypowiedzenia. W przypadku niedopłaty Uczestnik kursu zostanie o poproszony o przelanie należnej kwoty.
 2. Zrezygnować z zajęć można jedynie drogą elektroniczną na podany adres e-mail Szkoły. Należy oczekiwać potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 1. Płatności można dokonywać jednorazowo za cały rok szkolny bądź w miesięcznych ratach. Za kurs maturalny i przygotowujący do Egzaminu ósmoklasisty 8 rat (wrzesień-kwiecień), w pozostałych kursach 10 rat (wrzesień- czerwiec).
 2. W przypadku płatności ratalnej pierwszą ratę należy uiścić przy zapisie na kurs, kolejne do 10. dnia danego miesiąca.
 3. Za kurs można zapłacić poprzez nasz sklep internetowy lub przelewem tradycyjnym.
 4. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika kursu oraz miesiąc i rok za który jest opłata.
 5. Płatności należy dokonywać na konto (ING Bank Śląski): 72 1050 1979 1000 0090 8081 5708
 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury za przeprowadzony Kurs. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy podpisaniu umowy. Faktury będą wysyłane drogą mailową.

Zajęcia indywidualne w Toruniu

 1. Kurs jest przeprowadzany w siedzibie Szkoły zgodnie z wysokimi normami profesjonalizmu i zasadami nowoczesnej metodyki nauczania.
 2. Usługa będzie realizowana poprzez zajęcia indywidualne lub w parze plus Lektor.
 3. Kurs obejmuje 40 spotkań po 60 minut każde w trybie normalnym oraz 80 spotkań po 60 minut każde w trybie intensywnym, zgodnie z harmonogramem zajęć.
 4. Za 1 lekcję uznajemy godzinę zegarową - 60 minut.
 5. Zajęcia trwają od 1 września do czasu zrealizowania wszystkich spotkań, jednak nie dłużej niż do końca lipca.
 1. Szkoła zapewnia, że Lektorzy i inne osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i prowadzenie kursu będą posiadać odpowiednie kwalifikacje.
 2. Pierwsze zajęcia są płatne z góry i mają charakter próbny. Po tych zajęciach Uczestnik kursu jest proszony o poinformowanie Szkoły o chęci podjęcia kursu w ciągu 48h. Brak informacji ze strony Uczestnika kursu jest traktowany jak rezygnacja z podjęcia dalszej współpracy.
 3. Lektor w porozumieniu z Uczestnikiem kursu i w oparciu o ocenę stopnia znajomości języka, opracuje indywidualny program nauczania określający szczegółowo zakres tematyczny i merytoryczny kursu. Przedmiotowy program zostanie opracowany w pierwszym miesiącu nauki i w razie konieczności będzie aktualizowany w trakcie realizacji kursu. Potrzebę zmiany planu nauczania może zgłosić zarówno Uczestnik jak i Lektor.
 4. Lektorzy samodzielnie dobiorą materiały odpowiadające wymaganiom i zainteresowaniom Uczestnika kursu z bazy materiałów Szkoły oraz w oparciu o własne autorskie rozwiązania. W razie potrzeby do kursu zostaną dobrane podręczniki. Koszt podręcznika ponosi Uczestnik kursu.
 5. Zarówno Szkoła jak i Uczestnik kursu mogą zgłosić prośbę o zmianę Lektora ze wskazaniem przyczyny zmiany, wówczas Szkole przysługuje 14 dni na dokonanie odpowiedniej zmiany.
 6. Istnieje możliwość zmiany stałego terminu zajęć jeżeli Uczestnik kursu wyraża na to zgodę oraz w miarę dostępności Lektora.
 7. Zajęcia można przenieść na inny termin co najmniej 24h przed umówionym spotkaniem. Przeniesioną lekcję należy odrobić w ciągu 30 dni od pierwszej planowanej daty zajęć, w uzgodnieniu z Lektorem.
 8. Nieobecność Uczestnika kursu, zarówno planowana jak i nieplanowana, nie stanowi podstawy do zawieszenia lub umorzenia płatności umówionych opłat za kurs oraz do nie przestrzegania ustalonych terminów poszczególnych rat.
 9. Lektor zobowiązany jest oczekiwać przez 20 minut na Uczestnika kursu. Jeżeli Uczestnik kursu się nie pojawi oraz nie skontaktuje się z Lektorem, po upłynięciu wskazanego czasu lekcję uważa się za odbytą a Lektor nie ma obowiązku dalszego czekania na kursanta.
 10. W przypadku, gdy Lektor nie będzie mógł wziąć udziału w zaplanowanych zajęciach, zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Uczestnika kursu w terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed zaplanowaną datą zajęć oraz niezwłocznego uzgodnienia innego terminu odbycia odwołanych zajęć.
 11. W przypadku nieobecności Lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w uzgodnionym terminie. Reklamację o nieobecności Lektora należy zgłosić do Szkoły za pomocą korespondencji e-mail: biuro@linguavision.pl
 12. W sytuacji wystąpienia tzw. „siły wyższej”, na przykład stanu epidemicznego czy wyjątkowego, zajęcia przez ten czas będą przeprowadzane w trybie online. Taka zmiana nie wymaga zmiany umowy.
 1. Z zajęć można zrezygnować z miesięcznym wypowiedzeniem. Wtedy nastąpi rozliczenie przeprowadzonych zajęć oraz wpłat. W przypadku nadpłaty, nadpłacone zajęcia zostaną przeprowadzone w okresie wypowiedzenia. W przypadku niedopłaty Uczestnik kursu zostanie o poproszony o przelanie należnej kwoty.
 2. Zrezygnować z zajęć można jedynie drogą elektroniczną na podany adres e-mail Szkoły. Należy oczekiwać potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 1. Płatności można dokonywać jednorazowo za cały rok szkolny bądź w miesięcznych ratach. Za kurs maturalny i przygotowujący do Egzaminu ósmoklasisty 8 rat (wrzesień-kwiecień), w pozostałych kursach 10 rat (wrzesień- czerwiec).
 2. W przypadku płatności ratalnej pierwszą ratę należy uiścić przy zapisie na kurs, kolejne do 10. dnia danego miesiąca.
 3. Za kurs można zapłacić poprzez nasz sklep internetowy lub przelewem tradycyjnym.
 4. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika kursu oraz miesiąc i rok za który jest opłata.
 5. Płatności należy dokonywać na konto (ING Bank Śląski): 72 1050 1979 1000 0090 8081 5708
 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury za przeprowadzony Kurs. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy podpisaniu umowy. Faktury będą wysyłane drogą mailową.

Zajęcia dorywcze

 1. Kurs jest przeprowadzany przez Skype bądź inny komunikator zgodnie z wysokimi normami profesjonalizmu i zasadami nowoczesnej metodyki nauczania.
 2. Usługa będzie realizowana poprzez zajęcia indywidualne (uczeń plus Lektor).
 3. Zajęcia obejmują 1 spotkanie trwające 60 minut.
 4. Za 1 lekcję uznajemy godzinę zegarową - 60 minut.
 5. Termin zajęć dobieramy po zaksięgowaniu się płatności na koncie szkoły.
 6. Zajęcia mogą się odbyć najwcześniej 24h po zaksięgowaniu się płatności na naszym koncie.
 1. Szkoła zapewnia, że Lektorzy i inne osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i prowadzenie kursu będą posiadać odpowiednie kwalifikacje.
 2. Lektor w porozumieniu z Uczestnikiem zajęć i w oparciu o ocenę stopnia znajomości przedmiotu opracuje indywidualny program określający szczegółowo zakres tematyczny i merytoryczny zajęć.
 3. Lektorzy samodzielnie dobiorą materiały odpowiadające wymaganiom Uczestnika kursu z bazy materiałów Szkoły lub Uczestnik zajęć może dostarczyć materiały/zadania na podstawie których mają być przeprowadzone zajęcia.
 4. Zajęcia można przenieść na inny termin co najmniej 24h przed umówionym spotkaniem. Przeniesioną lekcję należy odrobić w ciągu 30 dni od pierwszej planowanej daty zajęć, w uzgodnieniu z Lektorem.
 5. Nieobecność Uczestnika zajęć, nie stanowi podstawy do umorzenia bądź zwrotu płatności za umówione zajęcia.
 6. Lektor zobowiązany jest oczekiwać przez 20 minut na Uczestnika zajęć. Jeżeli Uczestnik zajęć się nie pojawi oraz nie skontaktuje się z Lektorem, po upłynięciu wskazanego czasu lekcję uważa się za odbytą a Lektor nie ma obowiązku dalszego czekania na kursanta.
 7. W przypadku, gdy Lektor nie będzie mógł wziąć udziału w zaplanowanych zajęciach, zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Uczestnika kursu w terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed zaplanowaną datą zajęć oraz niezwłocznego uzgodnienia innego terminu odbycia odwołanych zajęć.
 8. W przypadku nieobecności Lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w uzgodnionym terminie. Reklamację o nieobecności Lektora należy zgłosić do Szkoły za pomocą korespondencji e-mail: biuro@linguavision.pl.
 1. Z zajęć można zrezygnować najpóźniej 24h przed planowanym terminem zajęć. Wtedy nastąpi zwrot poniesionej opłaty w ciągu 14 dni.
 2. Zrezygnować z zajęć można jedynie drogą elektroniczną na podany adres e-mail Szkoły: biuro@linguavision.pl. Należy oczekiwać potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 1. Za zajęcia należy zapłacić z góry. W kolejnym kroku dopiero wybierzemy pasujący termin zajęć.
 2. Za zajęcia można zapłacić poprzez nasz sklep internetowy lub przelewem tradycyjnym.
 3. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika zajęć.
 4. Płatności należy dokonywać na konto (ING Bank Śląski): 72 1050 1979 1000 0090 8081 5708
 5. Istnieje możliwość wystawienia faktury za przeprowadzone zajęcia. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy ustalaniu terminu. Faktury będą wysyłane drogą mailową.